วิธีการชำระเงิน

1. วิธีการชําระค่าธรรมเนียมการอบรม

1.1 ชําระโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ชื่อบัญชี:  DEF ม.ศรีปทุม
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่:  006-8-07565-4

1.2 ชําระโดยการสั่งจ่ายเช็ค โดยนําเช็คเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ชื่อบัญชี:  DEF ม.ศรีปทุม
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่:  006-8-07565-4

1.3 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง/พร้อมเพย์/อลิเพย์ วีแชทเพย์ ได้ที่

2. วิธีการออกใบเสร็จรับเงิน

กรุณาแจ้งข้อมูล / ชื่อ – ที่อยู่ ที่ประสงค์จะให้สถาบันฯ ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามเเบบฟอร์ม) พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการอบรม มาที่

ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะดําเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่านภายใน 15 วันทําการ (ภายหลังจากการรับเอกสารการชําระเงิน)

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านต้องชําระเงินเต็มจํานวน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เมื่อมีผู้จ่ายเงินจึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]

VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]