Course Schedule

ตารางเรียน DEF#7

09:00 - 20:00
13:30 - 18:00 กิจกรรมเปิดหลักสูตร
15:30 - 17:30 บรรยายพิเศษ
18:30 - 20.00 รับประทานร่วมกัน
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
วันที่ 22-24 กันยายน 2565 : กิจกรรมต่างจังหวัด
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 : กิจกรรมกีฬาสีต่างจังหวัด
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 : กิจกรรม Viral Camp
ที่ ม.ศรีปทุม
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
13:30 - 16:00 บรรยายพิเศษ 1
16:30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
10:00 - 18:30
13:30 - 16.00 บรรยายพิเศษ 1
16.30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
13:30 - 18:30
13:30 - 16.00 บรรยายพิเศษ 1
16.30 - 18.30 บรรยายพิเศษ 2
13:30 - 18:30
14:00 - 16.00 ประมวลผลกิจกรรมตลอดหลักสูตร
16.30 - 22.30 กิจกรรมปิดหลักสูตร

หมายเหตุ : กิจกรรมต่างๆ ทางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Stack Entry

$120

Per Person

 • 1 Free Entrance
 • Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi

Student Pass

$99

Bulk Order

 • 20x Free Entrance
 • 20x Regular Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]

VIP Pass

$199

VIP's only

 • VIP Entrance
 • VIP Seating
 • Custom Swags
 • Free Wifi
[contact-form-7 404 "Not Found"]